WIC

Koe WIC ko hono 'uhinga koe me'akai Mo'uilelei 'oku ta'etotongi Kia kinautolu 'oku tali!


Koe WIC 'oku ne 'omai 'ae me'akai mo'uilelei, ako kihe me'akai fakatupu mo'uilelei, poupou'i 'ae fakahuhu, pea toe fakafetu'utaki ki he ngaahi tokoni 'e 'aonga ki he ni'ihi fakafo'ituitui 'oku nau feitama, Fa'ee fo'ou, fanau valevale , moe fanau 'oku si'i hifo he ta'u 5. Koe Tamai, Kui, moe kau tauhi kehe ke nau ngaue'aki 'ae WIC ki hono tokanga'i. Koe ngaahi Famili ngaue moe 'ikai koha sitiseni 'Amelika 'e tali foki mo kinautolu. Kapau 'oku ke fiema'u ha tokoni ke toe loloaange ho'o patiseti ki ho'o fakatau, kamata leva ho'o apalikeisini he initaneti.

'APALAI HE 'AHO NI!

(‘I he fakapapalangi)

Teke fiema’u ke ongona ho le’o? Fakamolemole ‘o fai ‘ae savea ke tokoni’i ‘ae polokalama WIC he Siteiti Hawaii ke leleiange

SURVEY HERE!

(‘I he fakapapalangi)


KOE HA 'AE WIC?

ʻOku taukaveʻi ʻe he WIC ʻa e houʻeiki fafine, fanau valevale mo e fanau. Ko e taumuʻa ʻae WIC ke fakaleleiʻi ʻa e moʻui lelei moe meʻakai fakatupu moʻui lelei ʻa e ngaahi faʻee mo e fanau. ʻOku mahino lelei ʻoku kau ʻa e feitama mo e fanau kei iiki ʻi he taimi mahuʻinga taha ki he tupulaki mo e fakalakalaka pea moe WIC ʻoku ʻi heni ke tokoni.


Koe ha 'oku 'omi 'e he WIC?

Ngaahi Penefiti fakamahina ki he me'akai fakatupu mo'uilelei:
 • Huʻakau, siisi, siuliolo, vesitapolo kau ai ʻa e poi, fuaʻiʻakau, 100% huhua'i Siusi, naunau keleni kotoa, kau ai ʻa e laise,fomula, fuaʻimoa, tofu, meʻakai pepee mo ha ngaahi meʻa lahi ange!

LISI ʻO E MEʻAKAI 'AE WIC

(‘I he fakapapalangi)

Koe fale'i moe ngaahi tokoni ki he fakahuhu:
 • Ko e fa'ee ki he fa'ee ʻoku nau poupouʻi ʻa e fakahuhu mei he kaunisela fakatoʻu
 • Koe Fale'i ki he fakahuhu 'oku ha'u ia mei he kau fakahuhu mataotao
 • ʻOku lava ke maʻu 'ae ngaahi pamu huhu kihe ngaahi faʻee ʻoku nau fie maʻu ia
 • Meʻakai makehe maʻa e ngaahi faʻee fakahuhu ki ha mahina ʻe 6 pe loloa ange.
'Oku 'oatu 'ae ngaahi hingoa ki he ngaahi tokoni kehe:
 • Kau fakatupu hu'ahuhu Mataotao
 • Tokangaʻi lelei ʻo e pepee mo e fanau
 • Metikeiti
 • Tokoni Fakataimi ki he Ngaahi Fāmili Faingataʻaʻiá (TANF)
 • Polokalama tokoni ki he meʻakai fakatupu moʻui lelei (SNAP)/Food Stamps
 • Palani fakafāmilí
 • Head Start

Founga ke 'apalai

'E lava ke ke kau he Hawaii WIC Kapau 'oku ke:

 • Feitama, fakahuhu ha Pepe, pe na'e ʻi ai ha'o pepe ʻi he mahina ʻe 6 kuo hili, pe maʻu ha fanau siʻi hifo he taʻu 5, kau ai ʻa kinautolu naʻe tokangaʻi ʻe ha Tamai tautaha, ngaahi kui, matu'a ohi, matuʻa nofo 
 • 'I Hawaii(kau ai ngaahi famili fakakautau, kau hiki Fonua mai moe fanauako mei muli).
 • ʻAi 'ae paʻanga hu mai ʻa e famili ke tatau mo e ngaahi fakahinohino, pe ʻosi maʻu TANF, SNAP, QUEST pe Medicaid.

Fakafonu pea fakahu ʻa e Hawaiʻi WIC kimuʻa ʻi he ʻInitaneti, pea ʻe fetuʻutaki mai ha taha ʻo e kau ngaue WIC Ki()a koe. Te ke lava foki ʻo telefoni ki he 586-8175 (ʻOahu) pe taʻetotongi ʻi he 1-888-820-6425 (ʻotu motu kaungaʻapi) ki ha tokoni. 

'Apalai kimu'a heni

(‘I he fakapapalangi)


Ko ho'o 'uluaki 'apoinimeni

Koe ha 'ae me'a 'oku fiema'u ki he'eku 'uluaki 'apoinimeni?
 • Ko e ngaahi fakamoʻoni kau kia koe moe fanau 'o aʻu ki he taʻu 5 hange ko ha tohi fakamoʻoni faʻeleʻi, laiseni faka'uli, kaati ID fakaako, pe lekooti ʻo e kautaha ki he moʻuilelei.
 • Tohi fakamoʻoni ʻo e tuʻasila hange ko ha fale nofo totongi pe mokesi, ʻuhila pe telefoni toʻotoʻo, tatau ho'o sieke ngaue , pe ko ha tohi mei ha fale hufangaʻanga.
 • Tohi fakamoʻoni ʻo e paʻanga hu mai hange ko e tatau ho'o sieke ngaue , SNAP pe tohi mei he TANF, kaati Medicaid, pe koe tax
Koe ha 'ae 'ae me'a teu 'amanaki kiai?

ʻI he lolotonga hoʻo fuofua ʻapoinimeni, ʻe tokoni atu ha fakafofonga WIC he ngaahi founga fe'unga ke fakapapauʻi ʻoku ke aʻusia ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ke fiemaʻu.

Koho fakafofonga tene:
 • Fai hano fakafuofuaʻi ʻa e moʻui lelei
 • 'Oatu ha ngaahi faingamālie ke aleaʻi ai e meʻakai fakatupu moʻui leleí mo e moʻui leleí
 • 'Oatu ha niʻihi keke fakafetuʻutaki kiai ki he ngaahi tokoni fakafaitoʻo mo e ngaahi ngāue kehé
 • ʻOatu ha ngaahi penefiti fakamāhina mo ha ako ʻe tokoni atu ʻi hoʻo patiseti meʻakaí

Manatu'i ke 'alu ho'o fanau ki he 'Uluaki 'apoinimeni


Kaati eWIC & Penefiti

Koe ha 'oku 'omi 'e he WIC?
 • Ko ha kaati Penefiti eWIC mo ha lisi ʻo e ngaahi meʻakai te ke lava ʻo fakatau ʻaki ia.
 • Ko ha fakafuofuaʻi ʻo e moʻuilelei moe meʻakai fakatupu moʻuilelei ki he memipa takitaha ho famili.
 • ʻOku fakatefito e faleʻi ki he meʻakai fakatupu moʻuileleí ʻi hoʻo ngaahi fiemaʻú moe meʻa ʻokú ke tokanga kiai ʻOku fakatefito e faleʻi ki he meʻakai fakatupu moʻuileleí ʻi hoʻo ngaahi fiemaʻú moe meʻa ʻokú ke tokanga kiai
 • Ngaahi fakamatala ki he fakahuhu mo e poupou kiate kinautolu ʻoku mahuʻingaʻia ai.
 • Fakafetu'utaki kihe ngaahi polokalama mo e ngaahi ngāue kehé.
 • Ofeʻingofua ke fakataimi-tepileʻi ha ngaahi ʻapoinimeni pe fa'ahinga feitu'u pe.

FAQs

"ʻE founga fefe haʻaku maʻu 'ae WIC Penefiti ʻi heʻeku ʻakauni WIC?

ʻI hoʻo WIC 'apoinimeni ʻe tanaki atu ʻe he kau ngaue WIC ho'o Penefiti ki he ʻakauni eWIC ho famili. Teke maʻu ha lisi ʻo e penefiti WIC ho famili ʻi he mahina ʻe tolu ka hoko mai. Koe lisí 'e 'asi ai 'ae ʻaho ke kamata ai moe 'aho ke 'osi ai.

Koe ha 'ae Kaati eWIC?

Koe kaati eWIC 'oku hange ha Tepiti Kaati. Teke ngaue'aki ho'o kaati eWIC ke fakatau'aki 'a e me'akai 'oku fakangofua 'e he WIC 'Ihe ngaahi falekoloa WIC. 'E hanga 'e he 'ofisi WIC Fakalotofonua 'o fakahu ho'o Penefiti ki ho'o 'akauni eWIC.

Ko hai teu fetu'utaki kiai Kapau 'oku 'iai ha palopalema he'eku kaati eWIC?
 • Talanoa ki ha taha he 'Ofisi WIC fakalotofonua
 • 'Alu ki he falekoloa ki he Kasitoma sevesi
 • Ta ki he kaati eWIC kasitoma sevesi he 1-844-540-3013
 • 'A'ahi kihe www.WICconnect.com

Mopaila app 'ae WICShopper

Koe app 'oku kau ai:

 • Sikeni ʻa e meʻakai ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e sikeni pakouti ke sio pe ko e ha ʻoku fakangofua 'e he WIC .
 • Vakai ki he lisi ʻo e meʻakai 'oku fakangofua 'e he WIC
 • Fakaʻaongaʻi I Couldn't buy this! ke lipooti ha meʻakai ʻoku ke pehe ʻoku fakangofua 'e he WIC ka 'oku 'ikai ke ke lava fakatau ʻi he falekoloa.
 • Kumi ʻa e ngaahi founga feimeʻatokoni ifo!
 • Lesisita hoʻo kaati WIC pea fakaʻaongaʻi My Benefits keke sio ki hoʻo palanisi fakamuimuitaha.
 • Kumi ha ʻofisi WIC pe ko ha falekoloa WIC.

Taunilouti heni ki he iPhone

Taunilouti heni ki he Android

(‘I he fakapapalangi)

 

'Ilo'i ho'o penefiti me'akai he WIC

ʻOku fakangofua pe koe ke ke fakatau ha meʻakai ʻi hoʻo peketi meʻakai WIC. Tatau ai pe kapau ʻoku kau 'ae me'akai he sikeni 'ae WIC, Mahalo he ʻikai ngofua ke ke fakatau ko ha konga ʻo hoʻo WIC penefiti. Hange ko ʻeni,Kuo pau ke hiki ʻa e kapa ika ʻi hoʻo peketi meʻakai ke ke fakatau ia ʻi he falekoloa. Kuo pau keke lesisita hoʻo kaati WIC ʻi hoʻo app ka 'ikai, he'ikai ke ʻilo ʻe he app ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fakangofua he penefiti ho famili.

Lesisita ho'o kaati eWIC moe WiCshopper app

Ke seti 'apu ho'o kaati eWIC

 • Fili ha fika fakapulipuli 'e 4 (PIN) kimu'a pea ke toki ngaue'aki ho'o kaati
 • Ke fili ho PIN
  • Ta ki he telefoni fakakomipiuta he 1-888-347-5449 PE
  • Alu ki he:health.hawaii.gov/wic/eWIC
  • Mei ai 'e fakahinohino'i koe 'ae tafa'aki keke 'alu kiai ke fili ho PIN

Ke fokotu'u ho'o WICShopper app ho'o telefoni:

 • Fokotu'u 'ae "WICShopper" mei ho'o falekoloa app
 • Fili 'a Hawaii ko ho'o fakafofonga WIC ia.
 • Lesisita ngaue'aki 'ae fika 'e 16 'i ho'o kaati eWIC.
 • Sikeni 'ae pa kouti ho'o koloa ke 'ilo'i 'ae me'akai 'oku fakangofua 'ehe WIC lolotonga ho'o fakatau.
 • Vakai'i ho'o Penefiti lolotonga, me'akai 'oku fakangofua, founga ki he feime'atokoni, mo ha toe me'a lahiange mei he app!

HU'AKAU MOE SOI

 • 'Ikai ha feti pea ma'ulalo 'ae feti (1%) he hu'akau 'ae hou'eiki fefine moe fanau ta'u 2- 5.
 • Hu'akau kakato kihe fanau mahina 12 ki he 24.
 • Siisi
 • Kosher hu'akau moe siisi (Hu'akau moe siisi 'oku fakangatangata pe kiha fa'ahinga kakai hange koe kakai siu)
 • Hu'akai Soi moe Tofu
 • Iookati

POLOTINI

 • Fua'imoa
 • Piini momoa, piisi vahevahe pe lentils(fa'ahinga 'oe piini)
 • Kapa piini
 • Pinati pata
 • Kapa ika ki he ngaahi fa'ee 'oku nau fakahuhu kakato 'enau fanau.

KELENI KAKATO

 • Laise lanu melomelo
 • Totila( Ma fakamekisikou) (koane pe uite kakato)
 • Ma (Uite-kakato)
 • Outimila
 • Pasita uite-kakato

SIUSI

 • SIUSI 100%

FULUTI MOE VESITAPOLO

 • Fua'i'akau moe vesitapolo fo'ou mo 'aisi.
 • Vaitamini C-matolu siusi 100%
 • *Teke lava pe 'o ngaue'aki 'ae pa'anga WIC kihe fua'i'akau moe vesitapolo kihe poi

SIULIOlO

 • 'Oku 'Aiona fotifai pea ma'ulalo 'ihe suka
 • Lahi 'ae kuleini kakato pea ma'olunga ee fipa
 • Fili tau'ataina pe kihe me'akai Gluten (fa'ahinga 'oe polotini he me'akai)

ME'AKAI 'AE FANAU VALEVALE MOE FOMULA

 • Siuliolo 'ae pepe
 • Me'akai 'ae pepe kihe fuluti moe vesitapolo
 • Me'akai pepe kakano'i manu ki he pepe 'oku fakahuhu kakato Fomula*

* 'Oku taumu'a 'ae WIC ke tokoni'i 'ae ngaahi fa'e kenau a'usia 'enau taumu'a ke fakahuhu. Ko hono kamata pe fakalahi 'ae fomula tene fakasi'isi'i 'ae hu'ahuhu 'ene ha'u. Kapau 'oku ke fiema'u ke tauhi ho'o me'akai, kataki 'o telefoni ki ho 'Ofisi WIC fakalotofonua. Teke lava ke ma'u ha taha kou'otineita WIC fakalotofonua kihe Fakahuhu heni.


Koe lisi me'akai 'ae Hawaii WIC ki he kakai fefine Feitama

Ko ho'o me'akai WIC 'eni:

 • 'Oku ma'ulalo 'i he ngako pea ma'olunga 'ihe fipa.
 • Provide nutritional variety.
 • Tokoni ke fakatupulaki ha tupu 'oku mo'uilelei moha pepe mo'uilelei.Are low in fat and high in fiber.

Peketi Me'akai:

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Kuleini Kakato: Pauni 1
 • Fuluti moe vesitapolo: $47
 • Siusi: 'aunisi 144 (3-12oz 'aisi pe 3-48oz koniteina)
 • Ma'ulalao 'ae feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: fat-free milk: Kalani 4.5
 • Iokati pe ma'ulalo e feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau:
 • Kuata 1
 • Siisi : pauni 1
 • Fua'imoa : toseni 1
 • Piini moe Pinati Pata: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4 moe sia pinati pata 'aunisi 16-18.Cereal: 36 ounces

Kimu'a pea ke fa'ele fetu'utaki ki ha WIC kaunisela ki hono fili ha taha 'o e ngaahi peketi me'akai ko 'eni kia koe mo ho'o pepe.


Koe lisi 'oe me'akai WIC Hawaii ki he ngaahi fa'ee mo kinautolu 'oku fakahuhu kakato 'enau pepe.

Ko e peketi me'akai ko 'eni koe lahi taha 'eni, pea 'oku 'ikai ke 'iai ha fomula. Koe peketi me'akai ko 'eni ki he ngaahi fa'ee moe pepe kae 'oua ke ta'u taha e pepe.

Teke ma'u ha tokoni ki hono fakahuhu ho'o pepe he 'uluaki ta'u ho'o pepe. Koe WIC moe Ako'anga 'Amelika 'ae Pediatrics ke fafanga ho'o pepe he 'uluaki mahina 'e 6 'aki ha hu'ahuhu. 'Ihe ofi atu ki hono mahina 6, fakafe'iloaki kiai ha me'akai fefeka pea hoko atu hono fakahuhu kiha ta'u 'e 2 pe lahiange ai 'oka fiema'u.

Koe Peketi me'akai 'ae ngaahi Fa'e

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Kuleini Kakato: Pauni 1
 • Fuluti moe vesitapolo: $52
 • Siusi: 'aunisi 144 (3-12oz 'aisi pe 3-48oz koniteina)
 • Ma'ulalao 'ae feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: fat-free milk:
 • Kalani 5 Iokati pe ma'ulalo e feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: Kuata 1
 • Siisi : pauni 2
 • Fua'imoa : toseni 2
 • Piini moe Pinati Pata: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4 moe sia 'aunisi 'e 16-18oz pinati pata.
 • Kapa tuna , salamoni, satini, Mackerel: 'aunisi 30

Ngaahi fa'ee 'oku nae fakahuhu kakato ha fanau (ongo mahanga, pe mahanga tolu, etc) 'e toe fakalahi 'enau me'akai.

Peketi Me'akai 'ae pepe

'I he taimi 'oku mahina 0-5

 • Koe me'akai lelei taha keke fafanga'aki ho'o pepe 'ihe vaha'a taimi ko 'eni koe hu'ahuhu.

'I he taimi 'oku mahina 6-11 ho'o pepe:

 • Siuliolo 'ae pepe : 24oz (8oz pe 16oz koniteina)
 • Me'akai pepe fuluti moe vesitapolo: koniteina 64 , 4oz takitaha
 • Me'akai pepe kakano'imanu: koniteina 31 , 2.5oz takitaha

Lisi 'oe me'akai kihe ngaahi fa'e moe lisi ki he pepe 'oku fa

Koe peketi 'eni ki he ngaahi famili 'oku nau fakatou fakahuhu moe fomula. 'Oku si'isi'iange 'ae me'akai koia he peketi me'akai 'ae kau fakahuhu kakato, ka 'oku lahiange ki he peketi fomula, ka 'oku 'iai pe 'ae fomula ai. Koe lahi ko ee 'oe fomula 'e fakafe'unga pe ki he fiema'u 'ae Pepe mo hono ta'u. 'E ma'u 'a e peketi ko 'eni he'e ngaahi fa'e moe pepee kae'oua ke ta'u taha 'ae Pepe.


'I ho'o hoko koe fa'ee WIC teke ma'u ha poupou ki hono fakahuhu ho'o pepe he 'uluaki ta'u ho'o pepe.

Peketi Me'akai 'a Fa'ee

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Kuleini Kakato: Pauni 1
 • Fuluti moe vesitapolo: $52
 • Siusi: 'aunisi 144 (3-12oz 'aisi pe 3-48oz koniteina)
 • Ma'ulalao 'ae feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: fat-free milk:
 • Kalani 4.5 Iokati pe ma'ulalo e feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: Kuata 1
 • Siisi : pauni 2
 • Fua'imoa : toseni 1
 • Piini moe Pinati Pata: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4 moe sia pinati pata 'aunisi 16-18.

Koe Peketi me'akai 'ae pepe:

Fakahuhu ho'o pepe he taimi 'oku mo fakataha ai.

He 'uluaki mahina ho'o pepe:

 • Fomula: 'E lava keke ma'u ha kapa 'e 1 'aunisi 12.4 ha fomula pauta. Kole ki he kau ngaue he 'ofisi WIC fakalotofonau.

I he tamim 'e mahina 1-3 ai ho'o pepe:

 • Fomula: a'u ki he kapa 'e 4 'aunisi 12.4 pauta*

I he taimi 'e mahina 4-5 ho'o pepe:

 • Fomula: a'u ki he kapa 'e 5 'aunisi 12.4 pauta*

He taimi 'e mahina 6-11 ai ho'o pepee:

 • Fomula : a'u ki he kapa 'e 4 'aunisi 12.4 pauta*
 • Siuliolo fanau valevale: 'aunisi 24 ('aunisi 'e 8 pe 'aunisi 16 koniteina)
 • Me'akai pepe fuluti moe vesitapolo: koniteina 32 - 'aunisi 4 takitaha.

*Koe fomula kotoa pe 'oku fakafoufua pe


Koe lisi me'akai 'ae Hawaii WIC kihe ngahi Fa'ee 'oku nae fafanga fomula 'enau pepe

Koe peketi 'eni ki he ngaahi famili 'oku nau meimei fafanga fomula kae si'isi'i pe ki he fakahuhu pe koe fomula 'ata'ata pe. 'Oku lahiange 'ae fomula 'ihe peketi 'oku nau fakahuhu fakataimi pe, ka 'oku 'ikai koe fomula kotoa ia 'e fiema'u ho'o pepe. Koe ngaahi fa'ee 'oku nau fili 'ae peketi ko 'eni, 'oku nau ma'u 'ae me'akai he 'uluaki mahina 'e 6 hono fanau'i 'enau pepe.

Kapau teke fili 'ae peketi ko 'eni, 'e ma'u ho'o pepe 'ae me'akai 'ihe ta'u 'uluaki. Ka teke ma'u 'e koe 'ae me'akai he mahina 'e 6.

Peketi Me'akai 'a Fa'ee

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Fuluti moe vesitapolo: $47
 • Siusi: 'aunisi 96 (2-12oz 'aisi pe 48oz koniteina)
 • Ma'ulalao 'ae feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: fat-free milk: Kalani 3 Iokati pe ma'ulalo e feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: Kuata 1
 • Siisi : pauni 1
 • Fua'imoa : toseni 1
 • Piini moe Pinati Pata: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4 moe sia pinati pata 'aunisi 16-18.
 • Koe peketi fafanga me'akai fomula 'e 'omai he mahina 'e ono he 'osi hono fanau'i 'ae pepe fo'ou. Koe ngaahi fa'ee 'oku nau fili 'ae peketi ke fakahuhu kakato pe fakahuhu fakakonga tenau ma'u 'ae me'akai he ta'u kakato.

Koe Peketi me'akai 'ae pepe:

Fakahuhu ho'o pepe he taimi 'oku mo fakataha ai mo ho'o pepe.

'I he taimi 'oku mahina 0-3 ho'o pepe

 • Fomula: a'u ki he pea 'oua na'a toe laka hake he kapa 'e 9 'aunisi 12.4 pauta*

I he taimi 'e mahina 4-5 ai ho'o pepe

 • Fomula: a'u ki he pea 'oua na'a toe laka hake he kapa 'e 10 'aunisi 'e 12.4 pauta*

I he taimi 'e mahina 6-11 ai ho'o pepe

 • Fomula: a'u ki he kapa 'e 4 'aunisi 12.4 pauta*
 • Siulio kau leka : 'aunisi 24 ('aunisi 'e 8 pe 'aunisi 16 koniteina)
 • Me'akai pepe moe fuluti moe vesitapolo: koniteina 32 - 'aunisi 'e 4 kihe taha

*Ko e fomula kotoa 'oku fakafuofua'i pe


Koe lisi me'akai 'ae Hawaiʻi WIC kihe fanau ta'u 1-2

Me'akai WIC ho'o fanau:

 • Oku ma'ulalo he feti pea ma'olunga he faipa.
 • 'Oku ne 'omai 'ae me'a kehekehe kihe fakatupu mo'uilelei
 • Tokoni ke faka'ai'ai 'ae mamfa e mo'uilelei

Peketi me'akai 'ae Fanau (fakataautaha):

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Kuleini Kakato: Pauni 2
 • Fuluti moe vesitapolo: $26
 • Siusi: 'aunisi 128 (2-16oz 'aisi pe 64oz koniteina)
 • Hu'akau kakato 'oku ne fetongi: Kalani 2.5 Iokati pe hu'akau kakato 'oku ne fetongi: Kuata 1
 • Siisi : pauni 1
 • Fua'imoa : toseni 1
 • Piini: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4

Ko e lisi me'akai 'ae Hawaiʻi WIC kihe fanau ta'u 2-5

Ko e ha e faikehekehe 'ae peketi me'akai ko 'eni mei he peketi me'akai 'ae fanau mei he ta'u 1-2.

 • Hu'akau kakato 'oku ne fetongi 'aki 'ae hu'akau 'oku ma'ulalo 'ae feti (1%) pe hu'akau 'oku tau'ataina pe 'ae feti.
 • Pinati Pata moe kapa piini 'oku kau ai ke fetongi 'aki 'ae piini momoa.

Peketi me'akai 'ae Fanau (fakataautaha):

 • Siuliolo: 'aunisi 36
 • Kuleini Kakato: Pauni 2
 • Fuluti moe vesitapolo: $26
 • Siusi: 'aunisi 128 (2-16oz 'aisi pe 64oz koniteina)
 • Ma'ulalao 'ae feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: fat-free milk: Kalani 2.5 Iokati pe ma'ulalo e feti pe tau'ataina pe feti he hu'akau: Kuata 1
 • Siisi : pauni 1
 • Fua'imoa : toseni 1
 • Piini moe Pinati Pata: pauni 1 momoa pe kapa 'e 4 moe sia pinati pata 'aunisi 16-18.